sida

Nämnder

Kommunens nämnder har till uppgift att behandla olika ärenden som ska tas upp i kommunfullmäktige. Nämnderna ska verkställa de beslut som kommunfullmäktige fattar och har också egen beslutanderätt i vissa frågor.

Kommunfullmäktige utser de förtroendevalda som ska sitta i nämnderna. Det är också fullmäktige som bestämmer hur många personer som ska finnas i varje nämnd, samt vem som ska vara ordförande och vice ordförande.

Fördelningen av platser i nämnden motsvarar majoritetsförhållandena i fullmäktige. Varje nämnd styr en förvaltning.

En nämnd kan ha ett eller flera utskott. Ett utskott består av ledamöter och ersättare i nämnden. Nämnden beslutar vilka arbetsuppgifter utskottet ska ha och kan delegera sin beslutanderätt i vissa frågor till utskottet.

Barn- och Familjenämnden
Ordinarie:

Kultur- och Fritidsnämnden

Miljö- och Samhällsbyggnadsnämnden

Nämnden för arbete och försörjning

Valnämnden 

Servicenämnden

Vård- och Omsorgsnämnden

Gymnasie- och Vuxenutbildning

Dela den här sidan:

Kopiera länk