• Hem
  • Kommunalpolitik
sida

Kommunalpolitik

Även om Vänsterpartiet riks och Vänsterpartiet Eslöv har samma grund att stå på, vill vi ändå redovisa våra ståndpunkter var för sig. Vi arbetar med olika frågor vid olika tillfällen och därför vill vi förtydliga vad vi prioriterar just för tillfället.

Vänsterpartiet Eslöv är ett socialistiskt, feministiskt och antirasistiskt parti på ekologisk grund. Partiets politik och verksamhet bestäms av vårt mål: att förverkliga ett samhälle grundat på demokrati, jämlikhet och solidaritet, ett samhälle befriat från klass-, köns- och etniskt förtryck, ett rättvist och ekologiskt samhälle där kvinnor och män bygger sin egen framtid i frihet och samverkan. De socialistiska och feministiska idétraditionerna bygger på övertygelsen om alla människors lika värde och en tilltro till förnuft och kritiskt tänkande. Vårt ekologiska förhållningssätt baseras på en insikt att miljöförstöringen idag inte främst är en fråga om osäkra eller oavsedda konsekvenser av produktionen, utan om att produktionen är orienterad till vinstmaximering oavsett sociala eller ekologiska konsekvenser. Vårt mål är inte ett utopiskt paradis, utan ett solidariskt, hållbart samhälle byggt av människor för människor.

Demokrati

Vänsterpartiets människosyn utgår från att var och en vill och kan vara med att påverka, både i sin egen vardag och i samhällsutvecklingen i stort. Eslövsborna är de verkliga ägarna av vår offentliga sektor. Medborgare är inte kunder. Skola, vård och omsorg är till för oss alla på lika villkor och ska drivas öppet för demokratisk insyn och kontroll och utan vinstintresse. Demokratin är sårbar och måste ständigt utvecklas och försvaras. Kampen mot arbetslöshet, segregation, diskriminering, sociala orättvisor, kvinnors underordning och rasism är avgörande för demokratins överlevnad. Feminism handlar om att omfördela makt och resurser. Det feministiska perspektivet ska genomsyra all kommunens verksamhet och alla Eslövsbor oavsett kön ska ges likvärdiga rättigheter, villkor och resurser. Ökande klassklyftor är grogrund för syndabockstänkande, främlingsfientlighet och rasism. I det hårdnande klimatet i samhället jagas symptomen och grupper som man kan urskilja och lägga skulden på istället för att bekämpa orsakerna till orättvisor och samhällets klyftor. En grundbult i ett demokratiskt samhälle är att den som befinner sig i en utsatt situation ska kunna räkna med stöd från ett solidariskt samhälle. Eslöv ska vara en trygg kommun. Ingen ska behöva känna rädsla för våld eller andra brott och inte heller utsättas för hot eller kränkningar oavsett kön, religion, kultur, nationalitet, sexuell läggning eller identitet. Kvinnofridsfrågor är en nödvändig prioritet, så även samarbetet med kvinno- och tjejjourer.

Vänsterpartiet verkar för att

• Skola, vård och omsorg ska bedrivas i offentlig regi

• Bekämpa hatbrott, rasism, sexism och homofobi

• Stödja kvinno- och tjejjourer

• Återkommunalisera privatiserad offentlig verksamhet

 

Rätten till arbete

Arbete är en mänsklig rättighet. Arbete åt alla är ett huvudmål för Vänsterpartiet. Regeringens mål om låg inflation har blivit viktigare än full sysselsättning. Ansvaret har också flyttats över från samhället till individen. Den borgerliga regeringens politik bygger på den felaktiga teorin om att människor själva väljer att bli arbetslösa, vilket har lett till såväl sänkta ersättningsnivåer i arbetslöshetsförsäkringen som höjd avgift. Hög arbetslöshet försvagar de arbetande och de fackliga organisationernas kollektivavtal. Allt fler tvingas acceptera otrygga anställningar, tillfälliga jobb, timvikariat eller projektanställningar. Löner pressas ner, arbetsförhållande försämras och anställningstryggheten luckras upp. De hårda krav som ställs från statens sida för att den arbetslöse ska kunna få ersättning från arbetslöshetsförsäkringen medför att kommunens kostnader för försörjningsstöd ökar. I stället för konstlade arbetsmarknadsåtgärder som en förutsättning för att få försörjningsstöd skulle kommunen kunna planera för åtgärder med sikte på kommunens egna rekryteringsbehov. Vi vill omvandla kortsiktiga projektmedel till riktiga jobb i kärnverksamheterna. Vid anlitande av entreprenörer ska kommunen försäkra sig om att svenskt kollektivavtal har tecknats. Krav på svenska kollektivavtal är en garanti för att kommunen inte bidrar till dumpning av löner eller arbetsvillkor. Vänsterpartiet vill ha en ungdomsgaranti för arbetslösa ungdomar i åldern 18 – 24 år. Aktiva insatser från första dagen man skrivs in på Arbetsförmedlingen. Inom 90 dagar ska man erbjudas arbete till avtalsenlig lön eller utbildning. !

Vänsterpartiet verkar för att

• Att arbetslösa ungdomar i åldern 18 – 25 år erbjuds arbete med avtalsenlig lön eller utbildning inom 90 dagar efter anmälan till Arbetsförmedlingen

• Kommunen enbart anlitar entreprenörer som följer svenska kollektivavtal

• Minimera antalet timanställningar

• Bekämpa diskrimineringen på arbetsmarknaden

• Projektmedel används till riktiga jobb i kärnverksamheterna

 

Jämställdhet

Vårt mål är ett jämlikt samhälle utan könsförtryck. Kvinnor och män har idag inte samma makt att forma samhället och sina liv. Skattesänkningar, vinster i välfärden och privatiseringar har lett till minskade resurser till välfärden och det har slagit hårt mot kvinnor. Att vara feminist innebär att se könsorättvisorna och vilja göra något åt dem. Det gör skillnad vem som sitter vid makten och det gör skillnad när vi satsar på välfärden. Vänsterpartiet vill att det ska finnas en tydlig feministisk inriktning i hela kommunalpolitiken. Det är i kommunalpolitiken som mycket av vår vardag formas och därför är en feministisk kommunalpolitik nödvändig. Vi vill se en kommun där kvinnor känner sig trygga på arbetsplatsen, på gatan, i skolan och i hemmet. Vi vill se ett samhälle där kvinnligt dominerade yrken jämställs med manligt dominerade yrken avseende lön, arbetsvillkor och arbetsstatus. Vi vill se en kommun som infriar löftet om rätt till heltid utan omöjliggörande villkor som fler arbetade helger, delade schematurer eller arbete inom olika verksamheter. Män arbetar som en självklarhet heltid på en arbetsplats – så ska det också vara för kvinnor. Det som sker i privatlivet påverkar självklart resten av livets områden, inte minst på arbetsplatserna. Vänsterpartiet vill att jämställdhetsplanen tar hänsyn till kvinnors livssituation på och utanför arbetsplatsen. Vänsterpartiet vill också att kvinnor erbjuds utbildning i feministiskt självförsvar på arbetstid.

Vänsterpartiet verkar för att

• Jämställdhetsplanen revideras

• Heltid en rättighet – deltid en möjlighet

• Avskaffa delade turer

• Kvinnor i alla åldrar erbjuds utbildning i feministiskt självförsvar

• Trygghetssäkra skolan och arbetsplatserna

• Trygghetssäkra det offentliga rummet

• Täcka behovet av skyddade boenden för våldsutsatta kvinnor och barn

• Ökat stöd till kvinnojourerna

• Utjämna skillnaderna mellan mäns och kvinnors löner.

• Personal inom vård och förskola får arbetskläder

 

Sexuellt likaberättigande

Vänsterpartiet arbetar för att skolpersonal, social- och hemtjänstpersonal m fl. ska ha kunskap om HBTQ-personers liv och kultur för att kunna bemöta dem med respekt och ge ett bra stöd. Ungdomar ska få det stöd de behöver för att kunna utveckla en trygg och stolt identitet, oberoende av sexuell läggning. Skolan måste ge tjejer och killar bra ”HBTQ-förebilder” samt ifrågasätta förtryckande könsroller och sexualitet.

Vänsterpartiet verkar för att

• Alla yrkesgrupper som arbetar direkt med medborgarna ska ha ”HBTQ-kompetens”

• Att kommunen stödjer och bidrar till HBTQ-information sprids

• Att kommunens politiker får utbildning i HBTQ-frågor

 

Främlingsfientlighet

Vänsterpartiet bekämpar segregation, rasism och diskriminering. Vi arbetar för ett samhälle där människors olika ursprung och kultur ses som en tillgång, där alla behandlas jämlikt och får samma möjlighet att forma sitt liv utifrån sina förutsättningar. Vi tror inte på den förda integrationspolitiken, där särlösningar som riktar sig enbart mot en grupp och pekar ut denna grupp som ett problem dominerar. Utpekandets retorik används både för att vinna missnöjesröster och för att på sikt undergräva den generella välfärdsmodellen. Kampen mot rasism och främlingsfientlighet måste föras i en bred antirasistisk rörelse av alla de människor som försvarar allas lika värde och som vågar stå emot rasistiska gruppers människofientliga budskap. Kommunen har ett stort ansvar för vad barnen lär sig i skolan och vilka signaler kommunen sänder ut kring människors lika värde. Vi vill verka för en politik som garanterar rätt till arbete, utbildning och bostad, samt åtgärder för att stoppa diskriminering.

Vänsterpartiet verkar för att

• Eslövs kommun har en nolltolerans mot rasism

• Eslövs kommun upprättar tydliga policydokument gällande rasism och diskriminering

• Kommunen ska stödja organisationer som arbetar mot diskriminering

 

Flyktingpolitik

Vänsterpartiet kämpar för en rättvis, solidarisk och human flyktingpolitik. Vårt sätt att bemöta asylsökande människor är ett viktigt mått på hur vi själva respekterar grundläggande mänskliga rättigheter. Att ta emot flyktingar är inte en fråga om våra val eller behov. Det är en fråga om grundläggande mänskliga rättigheter som är fastställda i internationella konventioner som Sverige har undertecknat.

Vänsterpartiet verkar för att

• Eslövs kommun ska ha en fortsatt öppen och välkomnande flyktingpolitik.

 

Bostad åt alla

Bostadspolitiken är en central del av välfärdspolitiken och har stor betydelse för den ekonomiska tillväxten och situationen på arbetsmarknaden. En bra bostad till en rimlig hyra borde vara en självklarhet för alla. Unga människor tvingas avstå från att bilda familj eftersom små och billiga bostäder inte byggs. Unga människor idag lever i större utsträckning än tidigare kvar hos föräldrarna sedan de nått vuxen ålder. För att lösa bostadsbristen och råda bot på hemlöshet måste allmännyttan byggas ut och hyresgästernas inflytande över sitt boende utökas.

Vänsterpartiet verkar för att

• Bygga enkelt och smått

• Ebo ges direktiv att bygga fler hyresrätter både i tätorten och i byarna.

• Kommunen skaffar lägenheter som kan delas ut till hemlösa, flyktingar och misshandlade kvinnor

som behöver ett boende omedelbart.

 

Förskola – skola

Vänsterpartiet vill se en förskola och skola som ger kunskap, bildning och färdigheter för alla livets skiften och utvecklar eleverna till kritiskt tänkande individer och som utplånar alla orättvisor som baseras på kön, etnisk tillhörighet, samhällsklass, sexuell läggning eller religion. I skolan skapas den vuxna individen. Därför måste skolan ha resurser för att kompensera de skillnader i skolresultat som elevernas olika förutsättningar kan resultera i. Alla elever ska klara skolan. Detta måste vara skolans otvetydiga målsättning. Resurser i tillräcklig utsträckning för att klara målet måste finnas. Skolan är inte en budgetpost som kan inskränkas efter gottfinnande. Skolan ska finansieras efter behov. Skolan ska vara en bra arbetsplats för såväl personal som elever och det krävs därför en bra och trygg arbetsmiljö. Skolans värdegrund ska bland annat motverka mobbning och annan kränkande behandling. Utöver lärare behövs kuratorer, studievägledare, god skolhälsovård, vaktmästare, lokalvårdare, måltidspersonal etc. Vuxna förebilder i skolan är en viktig del för att skapa en god skolmiljö. I förskolan där grunden för den fortsatta skolgången och den vuxna individen läggs har resurserna minskat. De stora barngrupperna gör stress och buller till stora problem. Små barn ska inte behöva vistas i miljöer som vuxna skulle ratat. Barngrupperna måste minska dels av hälsoskäl men också för att det pedagogiska innehållet i förskoleverksamheten inte ska äventyras. !

Vänsterpartiet verkar för att

• Utöka resurserna till skola, förskola och fritidshem

• Resurserna fördelas efter behov

• Antalet vuxna i skolan ökar

• Mobbning och annan kränkande behandling inte får förekomma.

• Personaltätheten på förskolorna ska vara minst en personal på 5 barn

 

Gymnasieskolan

Gymnasieskolan i Eslöv har under de senaste åren haft ett vikande elevunderlag. En stor del av eleverna söker till skolor utanför kommunen. Eslövs kommun har tecknat ett ”Fritt Sök”-avtal med västra Blekinge och övriga Skåne. Detta innebär att även om utbildningen finns i den egna kommunen står det fritt att söka till gymnasieskolor i andra kommuner. Vid frågor till ungdomar om skälet att söka till andra gymnasieskolor framgår det att eleverna egentligen inte tror att utbildningen skulle vara bättre där utan att de större orterna upplevs som mer attraktiva och ger mer ”status” vid söker. Detta innebär ett stort tryck på de ”populära” kommunerna vilka tvingas bygga fler gymnasieskolor ( i Lund diskuteras nu en femte gymnasieskola) och på sikt kommer de mindre kommunerna se sig tvingade att lägga ner sina gymnasieskolor på grund av brist på elever. Koncentrationen av gymnasier på vissa större utbildningsorter kommer också att medföra att alla gymnasieelever på mindre orter tvingas pendla. De kostnader, den arbetslöshet och utarmning av de mindre kommunerna detta medför kan man endast spekulera om. Om Skåne och västra Blekinge istället solidariskt fördelade utbildningar/program mellan de orter där gymnasieskolor finns skulle de befintliga gymnasieskolorna kunna ha ett tillräckligt elevunderlag för att kunna fortleva. !

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att

• Gymnasieskola även fortsättningsvis kommer att finnas i Eslöv

 

Komvux

Komvux har en särställning i svenskt utbildningsväsende. På Komvux finns SFI, Särvux, grundläggande och gymnasial utbildning, Yrkeshögskoleutbildningar, uppdragsutbildningar. Både distansundervisning och reguljär skolgång finns som studieupplägg. Eslövs vuxenutbildning är ett strategiskt verktyg för såväl samhället som för den enskilde att bidra till kompetensförsörjning, tillväxt och en hållbar utveckling. Oavsett om man är arbetslös och inte har rätt kompetens för att söka arbete eller om man har ett arbete och vill ha kompetensutveckling kan Komvux spela en avgörande roll. Rätt använt kan Komvux utgöra en viktig del i kampen mot arbetslösheten. !!

Vänsterpartiet kommer att arbeta för att

• Komvux får de resurser som behövs för att ge människor den kompetens de efterfrågar/behöver.

• Komvux ska få en strategisk roll i kampen mot arbetslösheten.

 

Vård och omsorg

Alla kommuninvånare ska den service, vård och omsorg de behöver – oberoende av ålder, kön, funktionshinder eller nationalitet. Vänsterpartiet vill att vård och omsorg ska drivas i offentlig regi. Vänsterpartiet vill att de skattemedel som anslås till välfärd ska gå till just välfärd och inte till vinster. De som vårdar någon närstående i hemmet ska ha möjlighet till stöd och regelbunden avlastning. Vi accepterar inte att äldre, mest kvinnor, utnyttjas som gratis vårdpersonal. Det behövs ett högkvalitativt anhörigstöd och en bra offentlig vård och omsorg som kommer alla till del.

Vänsterpartiet verkar för att

• Vård och omsorg ska drivas i offentlig regi

• En högre personaltäthet inom vården

• Bostadsområden ska utformas så att äldre- och funktionshindrade kan känna sig trygga

• Det fattas beslut om Äldreplan för Eslövs kommun

• Stöd och avlastning finns för anhörigvårdare !!

 

Sociala frågor

Kommunens socialtjänst ska vara det yttersta skyddsnätet för människor som befinner sig i social eller ekonomisk kris. Arbetslöshet ger upphov till omfattande och långvarigt understödsberoende som skapar fattigdom och ohälsa. Den enskilde har i det rådande politiska systemet fått ta ansvar och möta konsekvenserna av en arbetsmarknadspolitik som inte prioriterar full sysselsättning. Arbetslösa ska ha A-kassa som ersättning för förlorad arbetsinkomst och inte försörjningsstöd. Även sjuka som blir av med sin sjukpenning eftersom de når Försäkringskassans gräns för när reglerna säger att de ska vara friska blir hänvisade till försörjningsstöd. I kontakten med socialtjänsten är individen alltid i en beroendesituation. Rättssäkerheten måste därför fungera. Idag kan människor överklaga försörjningsstödet men inte innehållet i en insats som de tvingas delta i för att få försörjningsstöd. Många barn bor i familjer som tvingas leva på försörjningsstöd. Ekonomin gör att de inte kan delta i fritidsaktiviteter som idrott och kultur. Även barn i fattiga familjer ska ha rätt att delta. Enligt Barnkonventionen ska barns bästa alltid komma i främsta rummet, därför är det viktigt att Barnkonventionen alltid beaktas i alla ärenden där barn kan vara involverade. Kampen mot missbruk är ett viktigt samhällsansvar. Information, attitydpåverkan, förebyggande arbete och beprövade lättillängliga stödinsatser behöver utvecklas. Ett angeläget område för tidiga insatser är stöd till missbrukares anhöriga, inte minst till barnen. Det är barnen som får betala det högsta priset när resurserna minskar. Många barn befinner sigdagligen i en påfrestande miljö där de får bevittna eller bli utsatta för våld inom familjen, oftast i form av hot eller misshandel. !

Vänsterpartiet verkar för att

• Allt socialt arbete ska bygga på respekt för den enskildes integritet

• Prövning av hjälpbehov ska utgå från den enskildes behov på lång sikt

• Att Barnkonventionen beaktas i alla ärenden där barn är involverade

• Information om missbruk regelbundet sker i skolan, både på grund- och gymnasienivå.

 

Kollektivtrafik

Vänsterpartiet vill ta bort avgifter för pensionärer i Eslövs kollektivtrafik! På sikt vill vi att all kollektivtrafik ska vara avgiftsfri. Antalet kollektivtrafikresenärer skulle öka och antalet bilister minska. Detta är en satsning för miljö, jämställdhet och inte minst en arbetsmiljösatsning för dem som arbetar inom kollektivtrafiken där idag hot och våld är alltför vanliga företeelser.

Vänsterpartiet verkar för att

• Kollektivtrafiken för pensionärer blir avgiftsfri inom Eslövs kommun

• Kollektivtrafiken på sikt blir avgiftsfri

 

Fritid och kultur

Vi vill att alla människor tillsammans ska kunna ta vara på sin förmåga att skapa, skratta och leka i frihet från ekonomiska och sociala spärrar. Ett steg för att nå detta är att göra det möjligt för alla människor att ta del av den kultur som bjuds och de tillfällen som finns för att själv skapa den. Detta innebär att kommunala anläggningar för idrott med tillgång till duktiga ledare, kulturhus för konstnärligt skapande eller för att inspireras av andra människors verk, fritidsgårdar, naturanläggningar etc. ska finnas att tillgå. Vänsterpartiet vill att det ska råda en könsneutralitet när träningstider schemalägges. Kvinnor/ flickor ska inte behöva förlägga sin träning till sena kvällspass därför att männen/pojkarna får de attraktiva tiderna. Förutsättningarna ser väldigt olika ut inom föreningslivet. Invandrarföreningar och nya föreningar har svårare att få ta del av bidragssystemet än de väletablerade äldre föreningarna. Den stagnation detta innebär är ett hinder för utvecklingen av kultur- och föreningslivet. !

Vänsterpartiet verkar för att

• Det fria kulturlivet får mer resurser

• Bidragssystemet ändras så att föreningar har möjlighet att lägga årsbudgetar

• Bidragsansökningarna från nya föreningar behandlas välvilligt

• En jämställd fördelning av träningstider

Dela den här sidan:

Kopiera länk