artikel

Motion om 6-timmars arbetsdag

 

Håkan Svensson-Sixbo
Håkan Svensson-Sixbo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

November 2015/september 2016

Inför 6-timmars arbetsdag inom äldreomsorgen!

Motion till Eslöv Kommunfullmäktige november 2015

 

Under decennier har Vänsterpartiet drivit kravet på sex timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön. Tiden är nu mogen att genomföra projekt med sex timmars arbetsdag i Eslövs kommun med start inom äldreomsorgen.

För Vänsterpartiet har arbetstidsfrågan alltid varit en prioriterad fråga. Som samhälle är vi idag rikare och mer produktiva än år 1971 då beslutet om 40- timmars vecka fattades i riksdagen. Vänsterpartiet vill använda en del av det utrymme som ökad tillväxt ger till att förkorta tiden för lönearbete på nationell nivå, inte minst med tanke på det mervärde som skulle skapas i form av sänkta sjukskrivningstal och minskad psykisk och fysisk ohälsa.

I Eslöv har den styrande majoriteten en målsättning att all personal ska erbjudas heltidstjänster. Detta är naturligtvis bra, men heltidstjänster på åtta timmar ökar risken för psykisk och fysisk ohälsa.

Arbetslösheten i Eslöv så som i resten av landet är fortfarande hög. Inflyttningen till Eslöv är positiv. Antalet äldre ökar. Antalet sökande till vård- och omsorgs-utbildningar minskar och många kvinnor inom äldreomsorgen är nära pensionsålder. Nya arbetstillfällen måste skapas. Där har kommunen ett stort ansvar. Att arbeta i Eslövs kommun måste bli attraktivt av flera skäl och inte minst för att säkra tillgången på arbetskraft.

Politiken måste gå före för att ett socialt och ekonomiskt hållbart arbetsliv ska vara möjligt även för kvinnor. Vänsterpartiet vill att Eslövs kommun kompletterar möjligheten att arbeta heltid med att införa 6-timmars arbetsdag med bibehållen heltidslön på försök på ett eller flera områden/enheter inom äldreomsorgen. Under tiden ska sjuktalen, ökning av antalet heltider samt nya arbetstillfällen följas. Kvinnors arbetssituation, hälsa och sociala liv ska inte försämras till priset av att de äntligen har möjlighet att arbeta heltid och försörja sig.

Fram till att detta försök inleds bör kontakt med Göteborgs kommun tas för att ta del av deras erfarenheter av ett pågående försök på Svartedalens äldreboende.

Vänsterpartiet yrkar på att försöksverksamhet med 6-timmars arbetsdag med bibehållen lön utreds under 2016 för att kunna inledas 1/1 2017 med en försöksperiod på två år på ett eller flera områden/enheter inom äldreomsorgen i Eslövs kommun. Under försökstiden ska sjuktal, ökning av antalet heltidsarbetande samt nya arbetstillfällen inom försöket följas.

Håkan Svensson-Sixbo

Vänsterpartiet

Dela den här sidan:

Kopiera länk